Regulamin Festiwalu

Regulamin Festiwalu

Regulamin Imprezy

Festiwal Historii Alternatywnej 

I. Informacja ogólna

1. Festiwal Historii Alternatywnej (zwanej dalej imprezą) odbywa się w terminie wskazanym na stronie głównej (Home) zgodnie z programem imprezy podanym na stronie www.alterhist.pl 

2.Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń.

3.Wstęp na teren imprezy udostępniony zostanie o g. 10.00 rano w Idniu imprezy.  Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenie osób na teren imprezy, zgodnie z pkt. 5 i 6 cz. II

4.Na terenie imprezy działać będzie strefa gastronomiczna, podlegająca administratorowi obiektu, w której prowadzonabędzie sprzedaż napojów bezalkoholowych oraz napojów o zawartości alkoholu do 3,5% .

5.Impreza jest monitorowana przez cały czas jej trwania poprzez system kamer w obiekcie, nagrania z monitoringu mogą być przekazane organom ścigania i stanowić dowód w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez uczestników imprezy.

6. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Każdy uczestnik jest uczestnikiem imprezy i będąc w miejscu publicznym wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i nagrywanie filmów video oraz zrzeka się wszelkich praw na rzecz Organizatora.

II.Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

1. Strefy podziału miejsca imprezy

-zaplecze techniczne

-część przeznaczona dla publiczności: Sala edison, Sala sprężarek

-punkty stałego zabezpieczenia przez służby porządkowe i informacyjne

(wejścia, droga ewakuacyjna)

2. Wstęp na teren imprezy dla publiczności jest bezpłatny. Organizator zbiera dane poprzez zapisy online na stronie www.alterhist.pl.

-dla gości honorowych, VIP-ów, Członków Zarządu Miasta: zezwolenie jednorazowe wydane przez organizatora imprezy

-dla przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej: legitymacja służbowa

-dla pracowników Organizatora, realizatorów, ekip technicznych: identyfikator wydany przez Organizatora.

4. Każdy wchodzący na tereny, o których mowa w pkt.3, jest zobowiązany do okazania służbie porządkowej lub informacyjnej dokumentu służbowego lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia.

5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy oraz na tereny przyległe:

a)broni,

b)niebezpiecznych przedmiotów oraz narzędzi,

c)materiałów wybuchowych,

d)wyrobów pirotechnicznych,

e)środków odurzających,

f)środków trujących i promieniotwórczych,

g)substancji psychotropowych,

h)płynów łatwo palnych

i)własnych napojów alkoholowych

j)napojów w opakowaniach szklanychi metalowych

k)wprowadzania zwierząt

ł)poruszania się na rolkach, wrotkach itp.

Powyższe zakazy obowiązują uczestników imprezy. Uczestnicy zobowiązani się do stosowania sie do przepisów obowiązujących w obiekcie pod rygorem nie wpuszczenia ich na teren imprezy.

6. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych i podobnie działających środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek     podczas trwania Imprezy, m.in. poprzez:

a) służby porządkowe  i służby informacyjne i wolontariuszy wyróżniające się elementami ubioru i identyfiaktorami Imprezy

b) udostępnienie pierwszej podstawowej pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

9. Służby Porządkowe i wolontariusze, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi  w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a)     sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b)    legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c)     przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;

d)    wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub    

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy,a w przypadku

niewykonania takich poleceń –wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e)    stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik

obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na

członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy        

z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)

f)     ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

10. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w

trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

12.Organizator przejmuje odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie najmu obiektu.

13.Organizatorz astrzega sobie prawo do występowania na drodze cywilno-prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszelkich wyrządzonych wobiekcie szkód, w stosunku do osób, które szkody te spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.

14.Na teren imprezy wstępmają osoby poniżej 15-tego roku życia pod opieką opiekuna prawnego, w przypadku osób powyżej 15-tego roku życia obecność opiekuna prawnego nie jest wymagana.

15. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę, Siłę Wyższą, itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

16.Powyższy regulamin udostępniony zostanie uczestnikom imprezy masowej w miejscach wstępu teren imprezy, oraz na stronie www.alterhist.pl oraz na facebooku Alterhist- Festiwal Historii Alternatywnej.

19. Powyższy regulamin obowiązuje uczestników imprezy  od momentu wejścia na jej teren do momentu jego opuszczenia. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika imprezy z odpowiedzialności prawnej oraz innych skutków wynikających z jego naruszenia.

Organizator  Imprezy– Festiwal Historii Alternatywnej 

Uwaga: Kontynując akceptujesz postanowienia polityki prywatności Akceptuję ×